EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Här hittar du ett urval av våra FoU projekt.

Projekt avslutat 2016

ur VINNOVAs projektdokumentation

Projektets mål, uppfyllelse

Ekobalans slamförädlingsprocess är tekniskt funktionell och hållbar miljömässigt och ekonomiskt, har uppfyllts. Cd kan avskiljas till > 90 %, samtidigt som P kvarblir i biokolet. Slam kan behandlas driftsäkert i en kontinuerlig process. Processens energiöverskott kan användas för torkning eller till energiproduktion. Miljösystemanalysen visade att biokol av slam är bättre än slam resp handelsgödsel ur energi-, klimat- och föroreningssynpunkt.

Läs mer: VINNOVA projekt Slamförädling genom pyrolys

Projekttid 2014-05-15 - 2016-08-25.

Målet var att utveckla metoder för att rena avloppsvatten bättre och effektivare och för att producera gödningsämnen, biogas, rent vatten och algprodukter ur avloppsvattnet.

Två koncept för avloppvattensrening har tagits fram i initieringsprojektet, och testats och utvärderats i samverkansprojektet. Koncepten är ´energipositiv rening´ och ´kompakt rening´. Läs mer om projektet här >>

Följande nyheter ingår i projektet:

  • Användning av spillvärme för att värma avloppsvatten
  • Rening av varmt kommunalt avloppsvatten med anaerob teknik
  • Användning av ny membrantyp (biomimikry av cellers aquaporiner) i avloppsvattenrening
  • Användande av alger för rening av rejektvatten
  • Användning av våglängdsanpassad LED-belysning i djupa algodlingstankar
  • Utveckling av en algbiosorbent, en produkt för att rena vatten från tungmetaller
  • Utvinning av näringsämnen i form av struvit ur koncentrerade flöden

Dessa nyheter bidrar till metoder och tekniker som förbättra avloppsvattenreningen så att miljön blir mindre belastad, att avloppsvatten blir en resurs och att företagen får mer konkurrenskraftiga produ kter

 

Den Varma Rena Staden film