EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Resultat och förväntade effekter - utfall

Projektet har visat att slam kan behandlas med pyrolysprocessen så att de föroreningar som idag försvårar slamspridning tas bort. Vid användning av spillvärme för torkning blir energiförbrukningen mycket låg vilket ger låga driftskostnader. Nettoinbindning av kol gör processen intressant som klimatinsats. Resultaten har gett effekt i form av samarbete med kommuner. Förstudier, i syfte att utvärdera pyrolys som behandlingsmetod, pågår och arbete med ansökningar till EU och Naturvårdsverket har påbörjats med kommunala partner.

 

Upplägg och genomförande - analys

Arbetet har fördelats på delprojekten 1. Teknikverifiering, 2. Energibalanser, 3. Miljösystemanalys och 4. Biokolanvändning. Arbetet har utförts i samarbete med SP Sveriges Tekniska forskningsinstitut, Borås högskola och Lunds Univ. för 1-3 och Lunds Univ. för 4. Kombinationen labbförsök följda av pilotförsök på plats hos teknikleverantör var mycket givande. Miljösystemanalysens värde tydliggjordes när fokus lades på miljösäker och hållbar fosforåterföring. Odlingsförsök för att utvärdera användbarhet av biokol bör drivas under minst 5 odlingssäsonger.

Länk till VINNOVA - Slamförädling genom pyrolys