EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans och OX2 har tecknat avtal om pilotprojekt för förädling av biogödsel från biogasproduktion i Helsingborg.

Förädling av biogödsel i Helsingborg

Målet är förädling av biogödseln till en högvärdig kretsloppsgödselprodukt för en bredare marknad och med minskad miljöpåverkan i hanteringen av biogödsel.

Biogödsel från OX2s produktion av biogas i Helsingborg sprids idag på jordbruksmark i nordvästra Skåne. Det ger en återföring av växtnäring och mullämnen, men en nackdel är att biogödseln består av vatten till 96 %, vilket ger höga kostnader och onödig miljöbelastning vid lagring, transporter och spridning. EkoBalans har utvecklat en lösning med vilken biogödseln förädlas till en torr produkt med växtnäring och mullämnen från biogödseln, men utan vattnet.

Läs mer...

RE:Source/Energimyndigheten har beviljat EkoBalans 1,6 miljoner kronor för projektet

Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi

RE:Source/Energimyndigheten har beviljat EkoBalans 1,6 miljoner kronor för projektet Kväveåtervinning – nyckel till cirkulär ekonomi. I projektet ska EkoBalans teknologi eco:N, för utvinning av kväve, testas i pilotskala. Teknologin är nyckeln som har saknats för att möjliggöra resurs- och kostnadseffektiv återvinning av kväve på reningsverk och för att förädla biogödsel. Kvävet kommer ut i en ren, torr och högkoncentrerad form som kan lagras och återanvändas där den ger störst värde. Till skillnad från konventionell kvävereningsteknik avgår inga gaser i utvinningen, kvävet återvinns i stället till en ren gödselresurs som sparar energi, minskar klimatbelastningen och förbättrar ekonomin.

I projektet ska tekniken testas i pilotskala på olika kväverika vatten som till exempel restflöden från biogödsel och reningsverk. Slutprodukten blir till en fast kväveprodukt. I ett delprojekt ska RISE (f d SP Sveriges tekniska forskningsinstitut) gör en miljösystemanalys där utvinning av kväve med eco:N jämförs med konventionell reningsteknik och användning av gödselprodukter med utvunnet kväve jämförs med spridning av obehandlad biogödsel.

Läs om Re:Source

EkoBalans ställer ut på Borgeby fältdagar 28-29 juni.

Välkomna att besök vår monter K 83, och ta en titt på vår mobila testanläggning för utvinning av fosfor och kväve och kretsloppsgödselprodukter.

Läs mer om Borgeby fältdagar här >>

I stället för att se avfall och restflöden som problem som medför höga kostnader att göra sig av med, kan de bli vinstgivande tillgångar.

Vi står inför ett paradigmskifte menar Gunnar Thelin. Om vi är sju miljarder människor i världen kan vi inte fortsätta med en matproduktion som är baserad på ändliga resurser. Det säger sig självt att vi måste börja hushålla med växtnäring. Det är en global överlevnadsfråga – för det går inte att producera mat utan växtnäring.

Läs hela artikeln i Analys Samhälle med fokus på Sverige här >>