EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

EkoBalans och OX2 har tecknat avtal om pilotprojekt för förädling av biogödsel

EkoBalans och OX2 har tecknat avtal om pilotprojekt för förädling av biogödsel från biogasproduktion i Helsingborg.

Förädling av biogödsel i Helsingborg

Målet är förädling av biogödseln till en högvärdig kretsloppsgödselprodukt för en bredare marknad och med minskad miljöpåverkan i hanteringen av biogödsel.

Biogödsel från OX2s produktion av biogas i Helsingborg sprids idag på jordbruksmark i nordvästra Skåne. Det ger en återföring av växtnäring och mullämnen, men en nackdel är att biogödseln består av vatten till 96 %, vilket ger höga kostnader och onödig miljöbelastning vid lagring, transporter och spridning. EkoBalans har utvecklat en lösning med vilken biogödseln förädlas till en torr produkt med växtnäring och mullämnen från biogödseln, men utan vattnet.

I lösningen kombineras teknik för avvattning och torkning av biogödsel med EkoBalans egna teknologier eco:P och eco:N för utvinning av fosfor respektive kväve ur rejekt från avvattningen. Den torkade biogödseln mixas med utvunnen fosfor och kväve till en lagringsbar, koncentrerad, komplett kretsloppsgödselprodukt som kan spridas med samma utrustning som används för handelsgödsel, s k NPK. Det enda som återstår är rent vatten som kan återanvändas i biogasprocessen eller släppas ut till vattendrag.

Med förädlingslösningen reduceras mängden biogödsel att transportera och sprida till en tjugondel av ursprunglig mängd. Det ger en tjugondel så många överfarter på åkern och således mycket mindre markkompaktering. Med en koncentrerad produkt möjliggörs också precisionsgödsling vilket ger förbättrat näringsutnyttjande och minskar risken för näringsläckage jämfört med spridning av obehandlad biogödsel. I motsats till konventionell NPK innehåller kretsloppsprodukten också organiskt material (mullämnen) och mikronäringsämnen, vilket gör den till en mer komplett gödselprodukt än konventionell NPK.

Pilotprojektet som drivs under hösten 2017 ska generera underlag för investering i en fullskalig förädlingsanläggning.

- Vi ser produktifiering av biogödseln som ett avgörande steg framåt för ökad hållbarhet och förbättrad kostnadseffektivitet i biogasproduktion säger Fredrik Olrog, VD på OX2 Bio.

- Pilotprojektet möjliggör ett genombrott för EkoBalans lösningar och teknologier i biogasbranschen i Sverige och internationellt säger Peter Csirmaz, VD på EkoBalans.