Årets Avlopp & Kretsloppspris – Ett erkännande av våra kretsloppslösningar

EkoBalans grundare, Gunnar Thelin, får årets Avlopp & Kretsloppspris. Han får priset bland annat för sitt helhetstänkande och sitt arbete med att utveckla processer för att producera fasta kväve- och fosforgödselmedel från källsorterat toalettavlopp. Arbetet är ett viktigt steg för att möjliggöra återföring av växtnäring till jordbruket i stor skala. 

– Jag är stolt och mycket hedrad över att få Avlopp & Kretsloppspriset och väldigt glad över att juryn valt att uppmärksamma vårt arbete med att realisera återföring av näring och kol i samhällets restflöden. Det är ett erkännande av våra lösningar för hantering av restflöden, utvinning av växtnäring och produktion av kretsloppsgödsel. Jag hoppas att det kan få fler att se avfallen som de resurser de är och ta steget mot hållbara kretslopp, säger Gunnar Thelin, grundare och seniorrådgivare på EkoBalans.

Viktiga processer för hållbara kretslopp med återföring till jordbruket

– Gunnar Thelin har utvecklat processer för att producera fasta kväve- och fosforgödselmedel från källsorterat toalettavlopp. Detta är ett viktigt steg mot att kunna införa källsortering med effektiv återföring av växtnäring till jordbruket i stor skala. Processerna kan dessutom användas för återföring av ren växtnäring också från rejektvattnet i vanliga reningsverk. Gunnars arbete gör det därför möjligt att snabbt förbättra kretsloppet från såväl källsorterat som konventionellt avlopp, säger juryns ordförande Håkan Jönsson, professor emeritus i kretsloppsteknik vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU).

Ur juryns motivering:

”Gunnar Thelin får priset för sitt nydanande, kvalificerade och uthålliga arbete med att utveckla rena, koncentrerade gödselmedel till jordbruket från samhällets restflöden. Genom sitt helhetstänkande förädlar Gunnar och företaget EkoBalans avlopps- och avfallsflöden till kommersiella gödselprodukter anpassade efter grödans behov […]. Återvunnen gödsel bidrar till att mindre jungfrulig råvara behövs, till minskade utsläpp av klimatgaser till luft och mindre näringsämnen till vatten. Gunnar Thelin och EkoBalans bidrar med en nödvändig länk i framtidens storskaliga cirkulära livsmedelssystem!”

Läs hela motiveringen och mer om Avlopp & Kretsloppspriset på konferensens hemsida www.vaguiden.se/vak/avlopp-kretsloppspriset/

Bakgrund

Gunnar Thelin har en bakgrund som forskare vid Lunds Universitet. 2008 startade han företaget EkoBalans för att utveckla lösningar för återföring av outnyttjade näringsresurser från samhället. Baserat på egna teknologier som initialt tagits fram för avloppsreningsverk har EkoBalans utvecklat kompletta lösningar för förädling av restflöden från reningsverk, biogasproduktion, livsmedelsindustri och andra verksamheter till kretsloppsgödselprodukter.

Följ gärna EkoBalans arbete på LinkedIn

Dela inlägget