EkoBalans först i världen med kommersiell kväveåtervinning till fast produkt

Genom stripping och kristallisation har det lundabaserade miljöteknikföretaget
EkoBalans Fenix AB som första aktör i världen tagit fram en teknik för återvinning av
kväve ur våta flöden. Tekniken kallas eco:N och ger en fast produkt med 21 procent
kväve som kan blandas med andra återvunna näringsfraktioner för att ge en mer
komplett gödselprodukt.
– Processen är en revolution inom vattenrening, då fosfor och kväve i avloppsvatten
kan återvinnas och omvandlas till gödselmedel, som kan ersätta konstgödsel, säger
Erik Kvarmo, vd på EkoBalans.

Idag sker nästan all återvinning av näringsämnen från avloppsvatten genom spridning av
slam på åkermark. Avvattnat rötslam innehåller nästan all fosfor som avskiljs på ett
reningsverk. Med EkoBalans process eco:S kan fosforn i slammet återföras som
slambiokol, fri från kadmium och andra föroreningar.
Däremot hamnar endast cirka 15 procent av kvävet i inkommande avloppsvatten i det
rötade och avvattnade slammet, vilket innebär att endast en mindre del av kvävet kan
återanvändas på åkermark genom slamspridning.
–En statlig utredning föreslog nyligen krav på återvinning av fosfor från avloppsvatten,
men återvinning av kväve är minst lika viktigt. Konventionell kvävegödselproduktion har
höga växthusgasutsläpp och råvarorna är begränsade. Genom att istället återvinna kväve
kan lantbruk, biogasanläggningar och reningsverk uppnå bättre hållbarhet och
lönsamhet både i sin egen verksamhet och för samhället i stort, säger Gunnar Thelin,
grundare och utvecklingschef på EkoBalans.

Vinst för både företag och miljö

EkoBalans har utvecklat en helt ny och unik process som är delvis finansierad av RE:Source för att utvinna ammoniumkväve som
fast ammoniumsulfat ur våta strömmar. Den fasta, kristalliserade produkt som skapas kan
förädlas till gödselmedel och användas inom jordbruket.
–För våra kunder innebär det att de kan vända en stor kostnad och miljöbelastning till en
resurs med ekonomisk vinst på ett effektivt sätt, fortsätter Gunnar Thelin.

Återvinning ur huvudströmmen

För att kunna återanvända en större del av kvävet i avloppsvatten utvecklar EkoBalans i
samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet ett sätt att utvinna kväve ur huvudströmmen, istället för rejektvattnet
och producerar ett koncentrat med en högre kvävehalt. Detta koncentrat används sedan i
eco:N-processen för att utvinna kväve. Genom EkoBalans processer kan vi utvinna mer än
75 procent av det kväve som kommer in till reningsverket.
– Processen skulle kunna ersätta biologisk kväverening där växttillgängligt kväve i
avloppsvattnet omformas till luftkväve, vilket inte är tillgängligt för växter. Dessutom
kräver biologisk kväverening mycket energi, lång uppehållstid, stor yta och ger upphov till
bildning av den kraftiga växthusgasen lustgas. Genom att ersätta biologisk kväverening
kan detta helt undvikas och reningsverken kan bidra till ökad hållbarhet, avslutar Erik Kvarmo.

Läs mer om tekniken och våra anläggningar på ekobalans.se

kväveåtervinning3
kväveåtervinning 2
kväveåtervinning 4

Dela inlägget