Ekobalans gör helsingborg självförsörjande på fosfor

Spridningstest med EkoBalans gödselprodukt, som har utförts på grönytor i Helsingborg undersommaren, visade att produkten fungerar lika bra som tidigare använda konstgödselmedel. Eftersom EkoBalans årliga produktion med god marginal överstiger behoven för stadens grönytor så kan Helsingborg härmed bli självförsörjande på fosfor.

EkoBalans gödselproduktion är förlagd till Kemiraområdet i Helsingborg. Då även utvinningen av fosfor sker i Helsingborg är produkten verkligen närproducerad. Produkten ser ut som, och kan hanteras som, vanlig konstgödsel, men all ingående kväve och fosfor är återvunnen. Halten av kadmium är betydligt lägre än i konstgödsel och andra så kallade miljöprodukter på marknaden.

Naturvårdsverkets förslag om strängare krav på innehåll av tungmetaller i slam kan bromsa
återföringen av fosfor med slam, men EkoBalans visar att det är fullt möjligt att återföra fosfor till kretsloppet utan risker för hälsa och miljö, ”Detta är en milstolpe för oss” säger EkoBalans grundare Gunnar Thelin, ”till nästa år kommer EkoBalans produktion att ha mångdubblats och fler kommuner, husägare och odlare kommer att kunna gödsla med återvunnen näring.”

”Vi är stolta över att Helsingborg på det här sättet kan vara platsen för innovativa lösningar i det konkreta arbetet för hållbar återföring av näringsämnen från samhällets restprodukter” säger Anna Jähnke (M) kommunalråd och miljönämndens ordförande i Helsingborg.

”På NSVA arbetar vi för att stötta utveckling av ny teknik som resulterar i en mer hållbar hantering av de resurser som finns i avloppsvatten. EkoBalans teknik är ett bra exempel på det” säger Ulf Thysell VD på NSVA.

EkoBalans är ett svenskt miljöteknikföretag som erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som slam och rötrest, och förädling till högkvalitativa gödselmedel för jordbruk, skogsbruk och trädgård. Vi kombinerar kretsloppstänkande och affärslogik för långsiktig hållbarhet både vad gäller miljö och ekonomi. Ekobalans huvudsakliga kunder är reningsverk och biogasproducenter. 

Dela inlägget