Ekobalans utvinner fosfor ur slam på öresundsverket lyckade pilotförsök och fortsatt drift

EkoBalans pilotförsök under 2012 på Öresundsverket, med utvinning av fosfor ur rötslam, har gett mycket goda resultat. EkoBalans anläggnings kapacitet har kunnat nästan tredubblas sedan starten. Med nuvarande utvinningstakt kan upp till 40 ton fosforråvara utvinnas under 2013 i pilotanläggningen, i form av struvit innehållande ca 12 % fosfor. Analyser visar att den utvunna fosforråvaran har betydligt lägre halter av tungmetaller, som kadmium, än såväl slam som handelsgödsel. Energiförbrukningen per utvunnen mängd fosfor är mindre än hälften så stor som för handelsgödselfosfor.

NSVAs målsättning är fortsatta försök på Öresundsverket under 2013 och att ge Ekobalans möjlighet att utveckla tekniken till en hållbar lösning för omhändertagande av hela slamflödet. Det är viktigt att tillvarata näringsämnen och återföra dessa till brukbar mark, men det är också viktigt att torrfasen kan hanteras på ett miljömässigt och effektivt sätt i framtiden.

”Pilotförsöken på Öresundsverket verifierar vår process för utvinning av fosfor ur rötslamsrejekt på ett miljömässigt och ekonomiskt hållbart sätt ” säger Axel Granlund VD i EkoBalans.

”Vi ser positivt på de goda resultaten från pilotförsöken, vilket är ett första steg mot en komplett, hållbar lösning för utvinning av fosfor ur avloppsslam och en hållbar hantering av den återstående slamfasen ”, säger Pär Gustafsson på NSVA.

EkoBalans är ett svenskt miljöteknikföretag som erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som slam och rötrest, och förädling till högkvalitativa gödselmedel för jordbruk, skogsbruk och trädgård. Vi kombinerar kretsloppstänkande och affärslogik för långsiktig hållbarhet både vad gäller miljö och ekonomi. Ekobalans huvudsakliga kunder är reningsverk och biogasproducenter. www.ekobalans.se

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift, underhåll och utveckling av VA-anläggningarna i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam. www.nsva.se

Dela inlägget