Lantbruk

Vill du optimera ditt växtnäringsutnyttjande?

EkoBalans tillverkar och levererar anläggningar för ditt verksamhetsområde

Med våra anläggningar gör du en hållbar investering

Du minskar din tidsåtgång för underhåll, service och kemikaliehantering

Tack vare en väsentligt förbättrad totalekonomi är din investering snabbt lönsam

Satsar du på närproducerade näringsämnen bidrar du till en cirkulär ekonomi

Våra Verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

Dagens lantbruk är till stor del beroende av handelsgödsel som framställts av ändliga resurser och med användning av fossil energi. Det finns alternativ till handelsgödsel som kanske till och med produceras på den egna gården. I ekologisk produktion är det inte tillåtet att använda handelsgödsel och då används organiska gödselmedel. Det finns ett urval av gödselmedel som är godkända för ekologisk produktion.

Organiska gödselmedel

Organiska gödselmedel kan vara av både animaliskt och vegetabiliskt ursprung. Det kan vara restflöden från lantbruk, växtodling, livsmedelsindustri, eller samhällets avlopp. De organiska gödselmedel som kommer från lantbruk är stallgödsel eller biogödsel i de fall lantbrukaren har en gårdsnära biogasanläggning. Stallgödsel kan vara flytgödsel, fastgödsel, djupströgödsel eller urin. Dessa organiska gödselmedel är delvis nerbrutna och innehåller såväl organiska ämnen som oorganiska, som ammonium. I fastgödsel och djupströgödsel är kvävet hårdare bundet i organiska föreningar, medan i flytgödsel och urin finns det som lättillgänglig ammonium. Därför ska flytgödsel och rötrest med hög andel lättillgänglig kväve spridas på våren när grödornas behov av kväve är som störst. Växtnäringsinnehållet är samma i gödseln före och efter rötning, men rötning av gödsel gör att växtnäringen blir mera växttillgänglig.

Mängden kväve i gödselmedlet påverkar kväveeffekten, men också förhållandet mellan kol och kväve. Kolrika material gynnar den mikrobiologiska aktiviteten och mikroorganismerna konsumerar ammoriumkväve. Kvävet blir då otillgängligt för grödorna under en tid. Endast kväveöverskottet kommer då grödorna till del på kort sikt. Om du tillför gödsel regelbundet kan du räkna med en ökad kväveleverans från marken.

Mängden fosfor som är organiskt bunden i gödselmedlet, liksom dess pH-effekt på jorden, styr hur mycketr fosfor som grödan kan tillgodogöra sig det första året. Under det första året kan fosforeffekten vara hälften så stor vid gödsling med organiskt gödselmedel jämfört med handelsgödsel, men på sikt blir effekten samma.

Varför organiska gödselmedel?

Förutom att lantbrukaren kanske har tillgång till gödsel från den egna gården finns det goda miljöskäl att välja organiska gödselmedel. Tillverkning och användning av handelsgödsel har en betydande miljöpåverkan.

Produktionen av handelsgödsel är mycket energikrävande och ofta används fossil energi. Vid produktionen bildas dessutom stora mängder växthusgaser som lustgas.

Handelsgödsel innehåller fosfor som framställts av fosfatmalm. Detta är en ändlig resurs. Det finns inga begränsningar hur mycket kväve och fosfor som får spridas med handelsgödsel, utan det är bara grödans behov som styr. Grödans tillväxt beror inte enbart på mängden tillgänglig växtnäring, utan påverkas även av andra parametrar som vattentillgång exempelvis. Detta innebär att ett år med extrem torka kan grödornas tillväxt vara mindre, men även deras växtnäringsupptag. Konsekvensen blir att växtnäring inte tas upp utan lakas ut till närliggande vattendrag och bidrar till övergödning och försurning.

Utmaningar med organiska gödselmedel

Biogödsel och flytgödsel är bra gödselmedel, men det finns en del svårigheter. De innehåller ammoniumkväve och det finns risk för kväveförluster och luktproblem vid spridningen. Det kan också vara svårt att avgöra den exakta kväveeffekten. Dessutom är näringssammansättningen sällan optimal, ur växtnäringssynpunkt, i organiska gödselmedel. Ofta behöver grödorna betydligt mer kväve. Det behöver vara en balans mellan tillförd och bortförd näring för att undvika växtnäringsläckage, övergödning och att kväve övergår till luften som växthusgaser.

Optimera ditt växtnäringsutnyttjande

Kanske vill du bättre kunna utnyttja kväveinnehållet i din flytgödsel eller rötrest och därmed minska behovet av handelsgödsel-kväve? Med hjälp av avvattning och torkning kan vi avskilja en stor andel av fosforn. Kvar blir ett gödselvatten med högre kvot mellan kväve och fosfor. Det ger möjlighet att sprida tillräckligt med kväve utan att överskrida maxgränsen för tillförsel av fosfor. De avskilda partiklarna kommer också till nytta, eftersom de innehåller kol och fosfor. De är en värdefull råvara vid produktion av hållbara gödsel- och jordförbättringsmedel.

Har du stora överskott på gödsel och kanske är delägare i en större biogasanläggning? Då har Ekobalans lösningen för att förädla er biogödsel till en näringsrik, torkad och pelleterad produkt som enkelt kan spridas med centrifugalspridare, radmyllningsaggregat, med flera typer av spridningsutrustning.

Läs mer om förädling av rötrest från biogasanläggningar

EkoBalans rådger dig

Vi erbjuder rådgivning vid ansökan för miljötillstånd

Kontakta oss genom telefon alternativt e-post eller fyll i formuläret nedan.

shutterstock_64637491

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.