Biokol

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

Vid biokoltillverkningen utgår vi från ett organiskt material som är avvattnat och torkat. Det kan vara till exempel avloppsslam, tång eller trä. Biokol framställs genom pyrolys där det organiska restflödet upphettas i en syrefri miljö. Då bildas  pyrolysgaser och biokol. Pyrolysgaserna är energirika och består av kolmonoxid (CO), vätgas (H2), metan (CH4) och tjäror i gasform. Gaser och tjäror kan sedan förbrännas i en gasbrännare och förse både pyrolysen och torken med värme.

Vid pyrolysen avskiljs stora delar av det organiska materialets  innehåll av kadmium och kvicksilver. Oönskade organiska ämnen och smittämnen destrueras fullständigt vid den höga temperaturen. Därför är biokoltillverkning en lämplig metod för återvinning av växtnäring i mindre rena restflödesströmmar.

Vid pyrolys binds grundämnet kol i form av en porös struktur, så kallad biokol. Dess kemiska sammansättning och därmed dess egenskaper beror på vilket ursprungsmaterial som används vid pyrolysen, men också olika processparametrar som exempelvis temperatur och uppehållstid. Pyrolyserat avloppsslam ger ett slambiokol som är rikt på fosfor och därmed ett attraktivt fosforgödselmedel. Trä ger ett tätare biokol med högre specifik yta och goda jordförbättrande egenskaper.

Restflödesströmmarna består av kolföreningar som bildats ur luftens koldioxid vid fotosyntesen. När biokol, som tillverkats av restflöden, sedan används i odling tillförs kol till marken. Biokol är ett stabilt material med en halveringstid på mer än 1500 år. Det kan därför betraktas som en kolsänka ur klimatsynpunkt.

Det som utmärker biokol är dess porositet och dess höga specifika yta, vilket påverkar dess förmåga att binda ämnen och inverkan på transporter i jorden.  Vid användning av biokol ökar markens vatten- och näringshållande förmåga. Genom att öka markens näringshållande förmåga förbättras växtnäringsutnyttjandet och därmed minskar risken för växtnäringsläckage och övergödning. Dessutom förbättrar biokol livsmiljön för mikroorganismer som ökar i antal, vilket gynnar grödornas näringsupptag och tillväxt.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.