Rötrestförädling

Rötrestförädling

Obehandlad rötrest innehåller värdefulla växtnäringsämnen, men samtidigt mellan 92 och 98 procent vatten. Med EkoBalans lösning för rötrestförädling koncentrerar vi rötrestens innehåll av organiskt material och växtnäringsämnen cirka 20 gånger. Resultatet blir en attraktiv gödselprodukt.

Utvinning av organiskt material

I ett första steg sker avvattning och torkning. Först avvattnas rötresten och den utgående strömmen med 30% TS torkas sedan till en organisk fraktionmed 90% TS. Rejektet innehåller värdefulla näringsämnen och i de efterföljande 2 stegen tar vi hand om fosfor och kväve.

Utvinning av fosfor med eco:P

Med EkoBalans teknologi, eco:P, kan vi utvinna struvit i form av ett mikrokristallint pulver med ett innehåll av 12,5 procent fosfor, 5,7 procent kväve och 9,9 procent magnesium. Näringsämnena är växttillgängliga och tungmetallinnehållet lågt, nära eller under detektionsgränsen.

Utvinning av kväve med eco:N

Med EkoBalans teknologi, eco:N, kan vi sedan få ut  kväve i mycket ren form som  kristaller i storleken 0,5 – 2 millimeter. Kristallerna består av ammoniumsulfat med 21 procent kväve och 24 procent svavel. De är ett effektivt kväve och svavel-gödselmedel och kan spridas som det är, alternativt vara en del av en sammansatt gödselprodukt.

Den organiska fraktionenfrån steg 1, struviten och ammoniumsulfaten kan vi kombinera till olika gödselprodukter med lämplig näringssammansättning beroende på användningsområde.

Den återstående vattenfasen kan vi återanvända, släppa till spillvattennät, eller till recipient efter att den slutrenats.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.