FAQ - Vanliga frågor & svar

Våra anläggningar

Det kan vi absolut hjälpa till med. Kontakta oss för en diskussion så hjälper vi dig med en bra lösning. 

EkoBalans kan erbjuda olika alternativ:

1: EkoBalans säljer en anläggning för restflödeshantering där kunden driftar. EkoBalans köper de råvaror som kommer ut ur anläggningen, produktifierar och marknadssätter.

2: EkoBalans bygger en anläggning som vi äger och driftar. Kunden betalar då oss för att omhänderta och förädla restflödet.

Har du frågor kan du alltid ringa eller maila direkt till oss så hjälper vi dig. 

Om implementering av tekniken innebär ökad klimatprestanda kan det vara möjligt att få bidrag från Klimatklivet. För lantbruksföretag finns det möjlighet att få 40% investeringsstöd för förädling av biogödsel. Slamutredningen från 2020 (SOU 2020:3) föreslog att det ska bli möjligt att söka bidrag för återvinning av växtnäring från reningsverk.

Har du frågor kan du alltid ringa eller maila direkt till oss så hjälper vi dig. 

Vårt kretsloppsgödsel

Fossilfritt kväve och fosfor kan låta bra. Men i verkligheten är det mycket problematiskt eftersom de planetära gränserna för nettotillförsel till ekosystemen av reaktivt kväve och fosfor – som konstgödsel innehåller – är långt överskridna! Det innebär stora risker för ekosystemen globalt.

Med fossilfri gödsel avses oftast konstgödselkväve tillverkad från luftens kväve med hjälp av förnybar energi, men det kan också innebära fosfor eller andra ämnen som bryts i gruvor och förädlas med hjälp av förnybar energi.  

EkoBalans kretsloppsgödsel är just kretslopp och tillför inget nytt kväve och fosfor till ekosystemen. Dessutom är det bättre än konstgödsel för jordhälsa, livsmedelkvalitet och klimatet.

Ja, vår kretsloppsgödsel produceras i våra anläggningar runt om i Sverige. Det innebär att vi bidrar till att öka Sveriges viktiga självförsörjandegrad av livsmedelsproduktion. Det betyder också att vi minskar beroendet av ostabila omvärldsfaktorer som är svåra att påverka. Idag är livsmedelsproduktion en angelägen säkerhetspolitisk fråga – därför är EkoBalans glada att göra mycket värdefull samhällsnytta!

En rötrestbaserad produkt består av växtnäring och organiskt material från den rest som blir över vid biogastillverkning. Ett annat, ofta använt begrepp för rötrest, är biogödsel. Rötslam från reningsverk används inte i EkoBalans kretsloppsgödsel eftersom det kan innehålla föroreningar. Däremot används slambiokol producerat av rötslam, där föroreningar avlägsnats, i EkoBalans växtmedier.

Stora delar av livsmedelsindustrin och lantbruksnäringen ställer krav på att gödseln som används ska vara certifierad. EkoBalans kretsloppsgödsel är baserad på biogödsel som är certifierad enligt regelverket SPCR 120 vilket kräver kontroll på ingående råvaror och en bra mekanisk förbehandling. De material som går in i rötningsprocessen är rena, källsorterade och biologiskt lättnedbrytbara och har sitt ursprung i livsmedel- och foderkedjan. För att eliminera bakterier hettas inkommande material upp till 70°C i en timme, vilket tar död på ogräsfrön och andra farliga smittoämnen.

Vi gör också tester och analyser av våra gödselprodukter för bla spår av pyralider.

Utöver detta utför och deltar EkoBalans i olika testodlingar.

EkoBalans kretsloppsgödsel har en sammansättning som efterliknar djurens urin och spillning, dvs vad markekosystemen genom årmiljoner har anpassats för att ta emot. Innehållet av organiskt material och växtnäring i lagom koncentrationer och proportioner gynnar både mikroorganismer och växternas symbioser med mikroorganismerna, vilket är avgörande för att bygga en god jordhälsa.

God jordhälsa innebär levande jordar med väl fungerande ekosystemprocesser, med hög resiliens och anpassningsförmåga till skiftande förutsättningar. God jordhälsa kännetecknas av livskraftig mikrobiologi, hög mullhalt, stabila aggregat, hög infiltreringsförmåga, hög vatten- och näringshållande förmåga och netto-inbindning av kol även i djupa jordlager.

God jordhälsa, med inlagring av kol i marken och minimala förluster av kol och växtnäring, är en förutsättning för långsiktigt hållbar produktion av näringstäta livsmedel och foder och hållbar skötsel av grönytor.

  • Emissioner av växthusgaser från lager av rötrest minimeras när rötresten avvattnas och torkas.
  • Återvunnen växtnäring har lägre klimatfotavtryck än konstgödsel.
  • Vid användning ger kvävet i EkoBalans kretsloppsgödsel upphov till mindre lustgasbildning än konstgödselkväve.
  • Kretsloppsgödseln kan produceras lokalt, vilket minimerar transporter, jämfört med konstgödsel.

Jordens ekosystem är anpassade efter den gödsel som alltid har funnits i kretsloppet.  En odling behöver näring i en form som inte skadar jordhälsan, det vill säga organiskt baserade produkter med en sammansättning som liknar djurens urin och spillning. Ekobalans kretsloppsgödsel är en sådan produkt och passar in i ekosystemet.

EkoBalans kretsloppsgödsel kan spridas på samma sätt och med samma maskinpark som konventionell konstgödsel. För att uppnå god jordhälsa och ett regenerativt lantbruk kombineras det med fördel med andra metoder som minimerad bearbetning, mellangrödor, att aldrig lämna jorden bar och hög diversitet i tid och rum.

Du förvarar EkoBalans kretsloppsgödsel i torra, väl ventilerade utrymmen, på samma sätt som konventionell konstgödsel.

Det finns inget bäst före-datum på EkoBalans kretsloppsgödsel.

I ett regenerativt lantbruk vill man bygga matjord samtidigt som man använder den. Detta är bara möjligt om vi ersätter konstgödsel med cirkulära, naturliga gödselprodukter. EkoBalans kretsloppsgödsel innehåller, förutom näringsämnen, organiskt material som är viktigt för markens bördighet. Tillförsel av organiskt material gör jorden mer bördig genom att markorganismer gynnas och markstrukturen förbättras.

Beställa produkter

För mer information om beställning kan du ringa eller maila direkt till oss så hjälper vi dig. 

Du kan alltid beställa våra produkter i vår webbshop som du hittar här. Men det går självklart även bra att kontakta oss här med din beställning.

Större volymer till företag inom exempelvis lantbruk eller grönytesektorn, levererar vi i storsäck 1 000 kg.

För mer information om vår kretsloppsgödsel kontakta oss här.

Tester & forskning

EkoBalans Kretsloppsgödsel har testats i flera försök av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet, men även av forskare i Nederländerna och Danmark. Både fält- och krukförsök visar på en skördenivå i samma storleksordning som odling med konstgödsel. Långliggande fältförsök med andra organiska gödselmedel har visat att mikrobiologi och jordhälsa påverkas positivt jämfört med konstgödselanvändning.

Biokol

Biokol produceras genom pyrolys av organiska material, till exempel avloppsslam, tång eller trä. Rent konkret innebär det att materialet upphettas i en syrefri miljö till så hög temperatur att organiska föreningar bryts ner utan att förbrinna. En del av materialet avgår i form av pyrolysgas, även kallad syngas, som kan förbrännas för att ge energi, till exempel till torkning av det material som ska pyrolyseras. Resultatet av processen, biokolet, har en porös struktur med mycket stor specifik yta och är mycket motståndskraftigt mot nedbrytning.

Biokolets stora specifika yta gör att det får en mycket god vatten- och näringshållande förmåga. Biokol förbättrar också livsmiljön för mikroorganismer i jorden och innehåller växtnäring.

Slambiokol tillverkas av avloppsslam. Det har ett betydligt högre innehåll av fosfor och andra näringsämnen än biokol tillverkat av trä eller annat näringsfattigt material, men inte lika hög vatten- och näringshållande. Det lämpar sig därför som fosforkälla i växtmedier i kombination, med andra biokol och omsättningsbart organiskt material som kompost eller torkad rötrest.

I vår process avskiljs det mesta av kadmiuminnehållet, allt kvicksilver och varierande andelar av övriga tungmetaller i pyrolyssteget. Detta är avgörande för möjligheten att återföra näringsämnen i slam, eftersom förhöjda halter av kadmium är det vanligaste skälet till att slam inte får sprids på åkermark. Oönskade organiska ämnen och smittämnen destrueras fullständigt i processen.

De restflöden vi använder för biokolproduktion innehåller kolföreningar som en gång bildats av luftens koldioxid vid fotosyntesen. Eftersom biokol är ett stabilt material, med en halveringstid på mer än 1 500 år, innebär biokolproduktion att en del kol inte frigörs och återgår till atmosfären, vilket är positivt ur klimatsynpunkt.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.