God Jul och Gott nytt 2021!

Har ditt 2020 varit lika spännande och omvälvande som vårt? Om vi ska välja ut ett område som har gjort stora framsteg så är det vår eco:N-process.

I augusti kunde vi berätta om att vi är först i världen att återvinna kväve i fast form ur våta restflöden. Därefter har vi testat och optimerat processen hos IVL vid Hammarby Sjöstadsverk för att sedan leverera en anläggning till Helsingborg stads miljöprojekt, RecoLab. Som följd av detta arbete blev vi omnämnda som ett framtidsföretag av Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, i oktober.

Med dessa erfarenheter har vi också kunnat leverera spetskompetens till Value Waste som är ett EU-finansierat projekt med 17 deltagare. Här utvinner vi kväve ur utsorterat bioavfall i Europa, men arbetar också med tillverkning och produktifiering av gödselmedel från utvunna näringsämnen. Genom olika fältförsök har vi fått bekräftat att våra gödselprodukter är funktionella.

I vår omgivning har det också hänt en del under året. Bland annat lämnade EkoBalans ett remissvar på betänkandet; Hållbar slamhantering (SOU 2020:3) i maj. Utredningen föreslog ett regelverk för att hindra spridning av föroreningar i vår miljö, men även för att öka återföring av fosfor till marken. Det är ett steg i rätt riktning. Reningsverken behöver få ett större uppdrag och förutom att rena vatten också återvinna växtnäring.

Lagstiftningen kan även omfatta andra resurser än fosfor, exempelvis kol och kväve. Vi vet att det är fullt möjligt att, med våra tekniklösningar, ta tillvara det mesta av de resurser som finns i avloppsslam och samtidigt minska klimatpåverkan från reningsprocessen, utan att riskera att sprida miljögifter.

 

Vi har också gett en gåva till Världsnaturfonden WWF för deras arbete med jordens hav och floder.

Med denna tillbakablick på det gångna året vill vi önska dig en riktigt njutbar jul och ett gott nytt år.

Dela inlägget