Slamutredningen är här

Regeringens sedan länge väntade utredning om slamspridningsförbud och krav på fosforåterföring är här. Utredarna föreslår två scenarier för slamspridning, totalt förbud eller förbud med undantag för spridning av kvalitetssäkrat slam till åkermark: ”Scenariot innebär ett grundläggande förbud mot all spridning av avloppsslam på alla marker med undantag för spridning av kvalitetssäkrat slam på produktiv jordbruksmark.” Det är det senare som förordas av utredarna.

Även om det inte föreslås ett totalt förbud innebär förslaget en helt ny inriktning med avseende på slamhantering, jämfört med vad som varit möjligt med hittillsvarande regelverk.

Utredarna påtalar att scenario 2, trots möjligheter för undantag, kommer att innebära stora förändringar: ”Med utgångspunkt i dagens hantering skulle det [scenario 2] innebära spridningsförbud för minst två tredjedelar av det avloppsslam som f.n. sprids på olika typer av mark.”

Om slammet inte får spridas föreslår utredarna krav på att fosfor ändå måste återföras: ”En huvudman för allmänna avloppsreningsanläggningar ska återvinna fosfor ur avloppsslam från anläggningar med tillståndsgiven anslutning av avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter. Minst 60 procent av den fosfor som finns i det producerade avloppsslammet i genomsnitt per år från alla sådana anläggningar i kommunen ska återvinnas i en form som möjliggör återföring till produktiv jordbruksmark. Länsstyrelsen får i enskilda fall besluta om undantag från kravet på återvinning om det finns särskilda skäl.”

Även om det också föreslås omställningsperiod så kommer förslaget om det förverkligas att fullständigt förändra förutsättningarna med avseende på slam. Det kommer med största sannolikhet att innebära kraftigt höjd efterfrågan på lösningar som EkoBalans process eco:S där slam torkas och pyrolyseras till biokol och kadmium avskiljs i processen.

EkoBalans systemlösningar ger en kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar hantering av slam, med återföring av all fosfor. Kontakta oss gärna för mer information. 

Dela inlägget