EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Reningsverket - Framtidens leverantörer av ren fosfor & kväve

 

Världens reningsverk sitter på fosfor tillgångar som skulle kunna lösa framtidens matbrist.

Med EkoBalans teknologier kan reningsverk bli leverantörer av växtnäring och samtidigt sänka sina kostnader för rening av fosfor och kväve.

Vi erbjuder processteknisk expertis som genererar ökad lönsamhet - så här jobbar vi

 

Fosfor

Genom att ställa om till biologisk fosforrening, Bio-P, och implementera EkoBalans teknologi för fosforutvinning, eco:P, kan upp till 60 % av inkommande fosfor utvinnas som ren struvit.

 

 

 EkoBalans teknologi för fosforutvinning - reningsverk med biologisk fosforrening

 

Med Bio-P kan kostnader för fosforrening i form av kemikalier, hantering av kemslam och uppvärmning av rötkammare minskas med över 50 %. Men, hög halt av fritt fosfat i överskottslam skapar risker för struvitigensättning i rötkammare och nedströms. Genom att avskilja fosfor med eco:P före rötning elimineras problem och kostnader för struvitigensättning och rötkammarens biogasproduktion kan upprätthållas. Därutöver tillkommer kostnadsbesparingar genom sänkt intern kvävebelastning och intäkter från försåld struvit.

Med eco:P kan fördelarna med Bio-P maximeras.

 
Kväve

Kväverening är en stor kostnadspost för reningsverk och rejektvattenbehandling installeras ofta för att sänka intern belastning och reningskostnader i huvudströmmen. Med EkoBalans teknologi eco:N kan kväve inte bara avskiljas från rejekt, utan också utvinnas som ren, högkoncentrerad ammoniumsulfat.

Med eco:N kan kostnaderna för kväverening sänkas med över 10 %. Intäkter från försåld ammoniumsulfat tillkommer.

Med eco:N kan reningsverk minska sin klimatpåverkan genom

 • Minskad energiförbrukning
 • Minskad lustgasbildning i huvudström och i rejektvattenhantering
 • Ersättning av handelsgödselkväve

 

Slam

Sprida eller förbränna? Så framställs ofta valet avseende slamhantering. Men, spridning av slam är inte långsiktigt hållbart och förbränning och utvinning av fosfor ur slamaska blir mycket dyrt och begränsar återföringen till enbart fosfor.

Reningsverk behöver hållbara lösningar för återföring av växtnäring.

Med EkoBalans teknologi eco:S kan slammet detoxifieras: Över 90 % kadmium avskiljs, samtidigt destrueras smittor, organiska miljögifter och läkemedelsrester fullständigt. Slutresultat är ett näringsrikt, bördighetshöjande biokol. På detta sätt kommer fosfor, andra näringsämnen och organiskt material åter till åkermarken utan att kompromissa med naturen. Andra fördelar är minskad klimatpåverkan när slamlagring minimeras och en långsiktig och komplett slamlösning med förutsägbara kostnader.

Läs mer om EkoBalans teknologi eco:S här.

 • Hållbar återföring av fosfor och kväve utan föroreningar
 • Sänkt internbelastning
 • Färre processtörningar
 • Minskad kemikalieförbrukning
 • Minskad energiförbrukning
 • Minskad klimatpåverkan
 • Sänkta kostnader för fosforrening med över 50 %
 • Sänkta kostnader för kväverening med upp till 15 %
 • Intäkter från försåld växtnäring
 • En långsiktig och komplett slamlösning med förutsägbara kostnader.

Önskar du en offert eller vill veta mer så tveka inte att kontakta oss. Vi är här för dig!