Växtnäring – En resurs från reningsverken

Vi står inför ett paradigmskifte där vår traditionella linjära ekonomi ska bli cirkulär. Detta för att begränsa vår påverkan på klimat och miljö, men också för att ersätta ändliga resurser. I en cirkulär ekonomi använder vi resurserna effektivt och vi ersätter jungfruliga råvaror med giftfria cirkulära flöden. Det är en spännande utmaning som kräver insatser på olika områden, som avloppsrening och livsmedelsproduktion.

Hållbar slamhantering

I och med den nya slamlagstiftningen med krav på fosforåtervinning får avloppsreningsverken inte bara ett nytt uppdrag, utan behöver ett helt nytt förhållningssätt till sin verksamhet. Istället för att vara en miljöskyddsverksamhet som ska ta bort föroreningar från vatten, handlar det nu om att vara en producent av förnybar och giftfri växtnäring. För dig i avloppsreningsbranschen handlar det i praktiken om att hitta nya tekniklösningar som passar dina egna förutsättningar och behov.

Tillgängliga tekniklösningar

I teknikdiskussionen har förbränning setts som den främsta lösningen att förbättra resursutnyttjandet på avloppsreningsverken, medan andra tekniklösningar bedömts som omogna och att höra framtiden till. I realiteten ligger de inte så långt bort.

För reningsverk som har installerat biologisk fosforrening passar EkoBalans teknologi, eco:P, för utvinning av fosfor ur rejekt från både avvattning av rötslam och bioslam före rötning. Detta är en teknik som inte ligger långt fram i tiden, utan kan erbjudas redan nu och där upp till 60% av fosforn i inkommande avloppsvatten kan återvinnas. Vi kan dessutom leverera lösningar för både produktion av slambiokol genom torkning och pyrolys av det avvattnade rötslammet och utvinning av kväve ur slutavvattningsrejektet.

Vid pyrolys kan vi återvinna fler näringsämnen än bara fosfor. På köpet får vi kalium, kalcium, magnesium och mikronäringsämnen i biokolet. Eftersom för högt kadmiuminnehåll är den enskilt vanligaste orsaken idag till att slam inte får spridas, behövs en teknik för att åtgärda detta.

I Sverige använder de flesta avloppsreningsverk fortfarande kemisk fosforfällning. Det innebär inte att det saknas alternativ för dessa reningsverk att förbättra sin fosforåtervinning. Här kan vi installera vår process, eco:S, som kombinerar torkning och pyrolys för att tillverka fosforrikt biokol som är fritt från kadmium och andra föroreningar ur avvattnat rötslam. Vi kan dessutom installera vår teknologi eco:N som utvinner kväve ur slutavvattningsrejektet.

På EkoBalans jobbar vi för ekologisk balans genom att ta tillvara växtnäring i restflöden. Vi vill gärna veta mer om din verksamhet, dina förutsättningar och vad du behöver. Hör av dig till oss och berätta!

Du kan också läsa mer om EkoBalans processer på: https://ekobalans.se/vaxtnaring-fran-reningsverk/

Statens offentliga utredning om hållbar slamhantering

Nyligen genomfördes en statlig utredning med uppdrag att hitta förslag till förbud att sprida avloppsslam, men även till lagkrav om återvinning av fosfor. Under utredningens gång insåg man behovet av att lagstiftningen även omfattar andra ämnen än fosfor, exempelvis kväve, kalium och kol. Detta ingick inte i utredningens uppdrag, men återvinning av andra ämnen än fosfor är viktigt för lantbruket och stöds i lagstiftningen genom kretsloppsprincipen i Miljöbalken.

Lyssna på VA-poddens avsnitt om slamutredningen och remissvaren på: https://vaguiden.se/2020/06/va-podden-13-mats-johansson-om-forslagen-i-slamutredningen-och-remissvaren/

Läs mer i slamutredningen på: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/01/sou-20203/

Dela inlägget