Vinnova beviljat Ekobalans 1,7 miljoner kronor

VINNOVA har beviljat EkoBalans 1,7 miljoner kronor för projektet Slamförädling genom pyrolys. I projektet ska EkoBalans innovation att avlägsna kadmium från slam genom pyrolys vidareutvecklas. Målet är att verifiera att konceptet är tekniskt funktionellt och miljömässigt och ekonomiskt hållbart. Resultaten ska ligga till grund för uppsättning av en demonstrationsanläggning planerad till 2016. Projektet utförs i samarbete med SP – Sveriges Tekniska forskningsinstitut, NSVA och Greengard AB. Projektet löper under 2014-2016.

Den giftiga tungmetallen kadmium är den enskilt mest problematiska föroreningen i slam från kommunala reningsverk. Innehållet av kadmium omöjliggör redan idag spridning av många slam och skärpta gränsvärden kommer sannolikt att minska spridning av slam med ca 90 % till 2025 om inte ny teknik tillämpas. EkoBalans innovationer möjliggör hållbar återföring av fosfor och andra näringsämnen i avlopp, slam m fl restflöden genom separation av näringsämnen från föroreningar.

Läs VINNOVAS pressmeddelande här>>

Dela inlägget