Biogasproduktion

Är din biogödsel dyr att hantera och svår att avsätta?

Vi levererar anläggningar för rötrestförädling!

Utmaningar

Biogödsel är ett bra gödselmedel men det finns en del svårigheter. Det finns risk för stora kväveförluster och luktproblem vid spridning. Det kan också vara svårt att använda biogödseln eftersom den innehåller både organiskt bunden och lättillgängligt kväve. Den exakta kväveeffekten är då svårare att förutse än vid användning av handelsgödsel. Dessutom är näringssammansättningen sällan optimal i organiska gödselmedel. Ofta behöver grödorna betydligt mer kväve. Biogödsel innehåller värdefulla växtnäringsämnen men samtidigt mellan 92 och 98 procent vatten vilket ger en onödig kostnad och klimatpåverkan vid transporter och spridning på åkern.

Vår lösning

Genom en investering i EkoBalans anläggning för rötrestförädling avvattnas, torkas och behandlas rötresten med våra lösningar eco:P och eco:N för att ta tillvara näringsämnen och organiskt material. De utvunna fraktionerna kan stanna kvar lokalt eller köpas upp av oss för att användas som råvara i vår produktion av jordförbättringsmedel.

Resultatet

Med EkoBalans lösning för rötrestförädling får ni en garanterad avsättning och minskar klimatpåverkan, transportkostnader och behovet av lagringsutrymme.

Biogasproduktion är en viktig del av hållbar energiproduktion och avfallshantering. Om din biogödsel är dyr att hantera och svår att avsätta kan det vara en utmaning för din verksamhet. Att förädla rötresten från biogasanläggningar kan vara ett sätt att hantera detta problem och samtidigt skapa ett mer användbart och värdefullt material.

Våra anläggningar för rötrestförädling hjälper till att bryta ned och omvandla biogödseln till produkter som kan vara mer efterfrågade på marknaden. Det kan också minska problemen med avfallshantering och avsättning samtidigt som det genererar potentiellt värdefulla produkter. Det är också viktigt att överväga hur dessa lösningar påverkar din verksamhets sammanlagda hållbarhetsmål och ekologiska fotavtryck.

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss genom telefon alternativt e-post eller fyll i formuläret nedan.

Många av samhällets organiska avfall är intressanta som råmaterial för rötning, exempelvis naturgödsel, matavfall eller avfall från livsmedelsindustrin.

Rötning

Rötning är en biologisk nerbrytning av det organiska materialet under syrefria, så kallade anaeroba förhållanden. I en sluten reaktor får mikroorganismerna bryta ner avfallet och det bildas energirik biogas. Gasen innehåller huvudsakligen koldioxid och metan, men även mindre mängder av vattenånga, kvävgas och vätesulfid. Biogasen kan användas för värmeproduktion alternativt tillföras naturgasnätet och användas som fordonsbränsle. I det senare fallet behöver gasen renas, så kallad uppgradering till biometan. Biometan är ett förnybart alternativ till fossil naturgas.

Rötrest

Vid nerbrytningsprocessen bildas även rötrest eller biogödsel som den också kallas. Den bör inte förväxlas med rötslam som är en produkt från rening av avloppsvatten. Biogödsel innehåller växtnäring och sprids som flytgödsel på åkermark. Denna hantering är smidig och relativt billig om rötresten produceras nära användningsstället, exempelvis på den egna gården. Biogödseln innehåller stor mängd vatten och blir därför dyr att hantera om den ska transporteras långa sträckor. En del lantbrukare är också tveksamma inför spridning av biogödsel av rädsla för packskador. I vissa fall kan inte lantbrukaren ta emot biogödsel över huvud taget eftersom hen saknar lagringsbrunn.

Växtnäring

I jämförelse med naturgödsel har biogödseln mer, för växterna, lättillgänglig näring. Biogödseln innehåller såväl makro- som mikronäringsämnen och kol. Halten tungmetaller är låg och smittor och ogräsfrön har destruerats då flera rötningsanläggningar har en hygieniseringsenhet.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.