Biogasanläggningar

Är biogödseln från din anläggning dyr att hantera och svår att avsätta?

EkoBalans tillverkar och levererar anläggningar för ditt verksamhetsområde

Med våra anläggningar gör du en hållbar investering

Du minskar din tidsåtgång för underhåll, service och kemikaliehantering

Tack vare en väsentligt förbättrad totalekonomi är din investering snabbt lönsam

Satsar du på närproducerade näringsämnen bidrar du till en cirkulär ekonomi

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

Många av samhällets organiska avfall är intressanta som råmaterial för rötning, exempelvis naturgödsel, matavfall eller avfall från livsmedelsindustrin.

Rötning

Rötning är en biologisk nerbrytning av det organiska materialet under syrefria, så kallade anaeroba förhållanden. I en sluten reaktor får mikroorganismerna bryta ner avfallet och det bildas energirik biogas. Gasen innehåller huvudsakligen koldioxid och metan, men även mindre mängder av vattenånga, kvävgas och vätesulfid. Biogasen kan användas för värmeproduktion alternativt tillföras naturgasnätet och användas som fordonsbränsle. I det senare fallet behöver gasen renas, så kallad uppgradering till biometan. Biometan är ett förnybart alternativ till fossil naturgas.

Rötrest

Vid nerbrytningsprocessen bildas även rötrest eller biogödsel som den också kallas. Den bör inte förväxlas med rötslam som är en produkt från rening av avloppsvatten. Biogödsel innehåller växtnäring och sprids som flytgödsel på åkermark. Denna hantering är smidig och relativt billig om rötresten produceras nära användningsstället, exempelvis på den egna gården. Biogödseln innehåller stor mängd vatten och blir därför dyr att hantera om den ska transporteras långa sträckor. En del lantbrukare är också tveksamma inför spridning av biogödsel av rädsla för packskador. I vissa fall kan inte lantbrukaren ta emot biogödsel över huvud taget eftersom hen saknar lagringsbrunn.

Växtnäring

I jämförelse med naturgödsel har biogödseln mer, för växterna, lättillgänglig näring. Biogödseln innehåller såväl makro- som mikronäringsämnen och kol. Halten tungmetaller är låg och smittor och ogräsfrön har destruerats då flera rötningsanläggningar har en hygieniseringsenhet.

Biogödselns utmaningar

Biogödsel är ett bra gödselmedel, men det finns en del svårigheter. Den innehåller ammoniumkväve och det finns risk för kväveförluster och luktproblem vid spridningen. Det kan också vara svårt att använda biogödseln eftersom den innehåller både organiskt bunden och lättillgängligt kväve. Det gör att den exakta kväveeffekten är svårare att förutse än vid användning av handelsgödsel. Dessutom är näringssammansättningen sällan optimal, ur växtnäringssynpunkt, i organiska gödselmedel. Ofta behöver grödorna betydligt mer kväve.

Få bättre avsättning med en förädlad produkt

Biogödsel innehåller således värdefulla växtnäringsämnen, men samtidigt mellan 92 och 98 procent vatten vilket ger en onödig kostnad och klimatpåverkan vid transporter och spridning på åkern. Med EkoBalans lösning för rötrestförädling koncentrerar vi biogödselns innehåll av organiskt material och växtnäringsämnen cirka 20 gånger. Det minskar klimatpåverkan, transportkostnader och behovet av lagringsutrymme.

Biogödseln avvattnas, torkas och behandlas med eco:P och eco:N där näringsämnen och organiskt material tas tillvara. Utvunna fraktioner pelleteras för att öka produktens användbarhet. Resultatet blir närproducerade gödselprodukter som kan ersätta handelsgödsel och som dessutom innehåller mikronäringsämnen och organiskt material.

EkoBalans rådger dig

Vi erbjuder rådgivning vid ansökan för miljötillstånd

Kontakta oss genom telefon alternativt e-post eller fyll i formuläret nedan.

shutterstock_64637491

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.