EkoBalans levererar framtidens återvinningsverk

EkoBalans återvinningsverk

Med EkoBalans återvinningsverk kan vi återvinna nästan all fosforn och mer än 75 procent av kvävet i avloppsvattnet. Av dessa växtnäringsämnen gör vi sedan attraktiva gödslings- och jordförbättringsprodukter.

I dagens reningsverk används stora mängder högvärdig energi för att omvandla växttillgängligt kväve till luftkväve, som är otillgängligt för växter. Energislukande bassänger producerar dessutom stora mängder av den kraftiga växthusgasen lustgas. Samtidigt använder producenterna av handelsgödsel stora mängder fossil energi för att omvandla luftkväve till växttillgängligt kväve. Detta storskaliga slöseri med resurser skulle kunna minska avsevärt om reningsverken ställdes om till EkoBalans återvinningsverk.

I EkoBalans återvinningsverk börjar vi med att ta bort fasta partiklar från avloppsvattnet. Det fasta materialet, primärslammet, skickar vi till rötkammaren där vi får biogas och en rötrest som, efter avvattning och torkning, är ett bra råmaterial för biokolproduktion. Om kolkälla inte behövs till biologisk rening kan avskiljningen av primärslammet göras mycket effektivare.

Vattenfasen, rejektet, innehåller löst biologiskt material som tas omhand av mikroorganismer i ett aktivt-slam-steg, BOD-rening. När biologisk kväverening inte behövs, kan det biologiska reningssteget göras mindre. Den fasta fasen från detta steg går vidare in i rötkammaren.  Vattenfasen innehåller viktiga näringsämnen som behöver koncentreras. Med hjälp av elektricitet eller jonbyte kan ammonium-kväve och fosfat-fosfor effektivt avskiljas till ett koncentrat, vilket möjliggör en kostnadseffektiv utvinning. Det renade vattnet kan återanvändas eller släppas till recipient. Koncentratet behandlas med eco:P följt av eco:N för utvinning av struvit och ammoniumsulfat.

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.