Vi älskar ekologisk balans!

EkoBalans vill recirkulera näringen

Det handlar om ekologisk balans oavsett om du har skogsbruk eller jordbruk. Den växtnäring som du tar bort från produktionssystemet måste återföras dit! Växtnäringen får inte hamna på fel ställe i kretsloppet och vi måste hushålla med jordens resurser. 

Historik - här finns outnyttjade resurser

Det är sent 90-tal och Gunnar Thelin forskar vid Lunds Universitet om växters näringsförsörjning, näringsbalans i skogsbruk och hur askan från trädbränslen kan återföras som växtnäring till skogen. Under denna tid ser han hur vi slösar på våra naturresurser i samhället. Det irriterar honom. Det måste finnas ett sätt att ta tillvara de näringsämnen som går förlorade i samhällets avloppsströmmar. Han fördjupar sig på området näringsrika restprodukter och förundras mer och mer över diskussionerna som förs om sinande fosforlager och den matbrist som kan uppstå därav. Det bör finnas en möjlighet här, om man bara kan ta tillvara de outnyttjade näringsresurserna i samhället. Dessutom finns det inga kommersiella aktörer på marknaden. Om näringsinnehållet i våra restprodukter kan återföras till kretsloppet på ett hållbart sätt löser vi både problemet med våra sinande växtnäringsresurser och problemet med överskott av restprodukter. Samtidigt kan vi minska risken för utsläpp som övergöder vattendragen. Näringen måste bara omfördelas från där den är ett problem till där den gör nytta.

shutterstock_53585953
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Från problem till kretsloppsgödsel

2008 startar Gunnar kretsloppsföretaget EkoBalans vars verksamhet fokuserar på avloppsreningsverken, eftersom de har stora mängder fosfor och kväve i sina restflöden. Det är inte hållbart att direkt använda dessa restprodukter i lantbruket, då det kan finnas risker avseende tungmetaller och organiska föroreningar. EkoBalans startar därför utvecklingen av processer för att skilja näringsämnena från problemsubstanserna. Med hjälp av produkterna från dessa processer sätter vi sedan samman koncentrerade och nischade gödselmedel som är helt baserade på återvunnen växtnäring och fria från tungmetaller och andra föroreningar.

Lösningar för näringsåtervinning

Med teknikerna för fosfor- och kväveåtervinning som bas utvecklar därefter EkoBalans en komplett lösning för förädling av restflöden från biogasproduktion, livsmedelsindustri och lantbruk till kretsloppsgödselprodukter. Idag levererar och driver EkoBalans sådana anläggningar, men tillhandahåller även hela koncept som omfattar allt från förstudier och pilotskaleanläggningar till förädling och marknadssättning av produkter. EkoBalans nästa steg är bland annat att integrera återvinningen i reningsverkens processer och göra det möjligt att rena avloppsvatten och samtidigt ta till vara värdefulla växtnäringsämnen. Vi på EkoBalans vill kombinera våra tekniker och andra tekniska lösningar i praktisk drift så att reningsverken istället blir återvinningsverk.

Karriär

Vill du bli en del av oss på EkoBalans

Vi tar löpande emot spontanansökningar inför framtida rekryteringsbehov!