Gör biokol av ditt slam och återför fosfor och kol till kretsloppet

Våra verksamhetsområden

Vad gör vi

Läs mer om Ekobalans Teknologier

Ekobalans kan hjälpa dig

Vi på EkoBalans är intresserade av din verksamhet – Boka ett möte med oss

Hållbar slamhantering -  en fantastisk resurs för odling

Slam från reningsverk är en fantastisk resurs för odling, men tyvärr är slammet ofta förorenat av tungmetaller, oftast kadmium, och oönskade organiska ämnen på en nivå som kan innebära risk vid odling. I eco:S använder vi befintlig teknik, pyrolys, för att omvandla slam och andra problematiska restprodukter till användbara gödselprodukter.

Ingående substrat är ett avvattnat slam med en TS-halt mellan 20 och 30%. Om det avvattnade och rötade slammet har en TS-halt på 25% eller mer räcker dess energiinnehåll till att driva både pyrolys och torkning. Om torkningen görs med ångtork kan >80% av tillförd torkenergi återvinnas.

Vid pyrolysen upphettas slammet i en syrefri miljö och omvandlas till pyrolysgaser och biokol. Pyrolysgaserna är energirika och består av kolmonoxid (CO), vätgas (H2), metan (CH4) och tjäror i gasform. Gaser och tjäror kan sedan förbrännas i en gasbrännare och förse både pyrolysen och torken med värme.

Med eco:S avskiljs >80 % av slammets innehåll av kadmium. Oönskade organiska ämnen och smittämnen destrueras fullständigt.

Pyrolysen omvandlar slammet till slambiokol som är ett attraktivt fosforgödselmedel. Så ordnar vi fosforåterföringen!

Kontakta oss

Är du intresserad av att veta mer om oss eller har några frågor eller funderingar? tveka inte att höra av er.