Ekobalans remissvar på Betänkandet Hållbar slamhantering

Ekobalans har i dagarna skickat in ett remissvar på Betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3). Det vi ser som mycket positivt är att det i utredningen ställs krav på återföring men det är viktigt att kravet inskrivs i reningsverkens grundläggande uppdrag. Kravet bör också införas i länsstyrelsernas tillståndsgivning. Vi lyfter också fram de brister vi ser i utredningen, dels när det gäller en begränsad förståelse för kretslopp i sig, att pyrolysalternativets överlägsenhet avseende både miljö, hälsa och ekonomi inte lyfts fram tydligare, samt att man i utredningen genomgående underskattar kostnaderna för förbränning och fosforutvinning.

Här kan du läsa hela Ekobalans remissvar.

Dela inlägget

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email
Share on pinterest