Ekobalans remissvar på Betänkandet Hållbar slamhantering

Ekobalans har i dagarna skickat in ett remissvar på Betänkandet Hållbar slamhantering (SOU 2020:3). Det vi ser som mycket positivt är att det i utredningen ställs krav på återföring men det är viktigt att kravet inskrivs i reningsverkens grundläggande uppdrag. Kravet bör också införas i länsstyrelsernas tillståndsgivning. Vi lyfter också fram de brister vi ser i utredningen, dels när det gäller en begränsad förståelse för kretslopp i sig, att pyrolysalternativets överlägsenhet avseende både miljö, hälsa och ekonomi inte lyfts fram tydligare, samt att man i utredningen genomgående underskattar kostnaderna för förbränning och fosforutvinning.

Här kan du läsa hela Ekobalans remissvar.

Dela inlägget