matavfall omvandlas till kretsloppsgoedsel

– Vi har ut­veck­lat en åter­vin­nings­an­lägg­ning för fos­for som är tänkt att stå på me­je­ri­et. Ge­nom tek­ni­ken kan vi alla både spa­ra peng­ar och vär­na om mil­jön, sä­ger Gun­nar The­lin, grun­da­re av bo­la­get.

I an­lägg­ning­en kan man mata in rest­pro­duk­ter­na och av­fal­let från livs­me­dels­pro­duk­tio­nen och med tek­ni­kens hjälp ut­vin­na växt­när­ing­en i form av fos­for och kvä­ve, som är rå­va­ror till göd­sel­me­del.
– På sikt räk­nar vi med att den mil­jö­vän­li­ga göd­seln ska kun­na er­sät­ta tra­di­tio­nell han­dels­göd­sel. Åter­vin­ning­en av fos­for blir mer re­surs- och kost­nads­ef­fek­tiv ju hög­re kon­cent­ra­tio­nen av fos­for är.

Kretsloppsgödsel Läs hela artikeln här >>

Dela inlägget